SUPLIMENT MANAGEMENT FARMACEUTIC

Analiza farmacoeconomică ABC/VEN – un instrument important în utilizarea raţională a medicamentelor

 ABC/VEN pharmacoeconomic analysis – an important tool for rational use of drugs

First published: 06 mai 2015

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/FARM.5.3.2015.4510

Abstract

Sharp increase in the number of original medicines and similar products (generics) is a feature of the current pharmaceutical market, and Romania makes no exception. Scientists are daily confronted with the problem of rational choice of the drug with maximum efficiency and minimum cost. In our research our objective was an ABC/VEN pharmacoeconomic analysis of rational use of medicines in conditions of extremely low funding Romanian health budget. As study material we used 1000 patients’ sheets, the drugs being extracted from the anatomical group N. 
As study methods we used ABC and VEN analysis.
According to ABC analysis we grouped the studied drugs into three categories:
• Category A - 5‑10% of drugs, occupying 70% of the total (health unit budget).
• Category B - 15‑20% of drugs, health institution has spent 20% of the budget.
• Category C - 70‑80% of drugs with the lowest frequency of use, representing 10% of the total value.
According to the VEN analysis the medicines were grouped 
into: Essential and Nonessential
Results. We found that drug category A, for which most of the money (66797.22 lei, which is 71,17% of the total) has been spent, had the largest share of nonessential products (78,57%).
The conclusion drawn from the results obtained shows that a large proportion of health budget is spent on drugs of secondary importance. And with pharmacoeconomic analysis the costs can be organized as efficient as possible, choosing the least expensive drugs, that get the best results.
 

Keywords
pharmacoeconomic, essential/nonessential drugs, analysis ABC/VEN

Rezumat

Creşterea vertiginoasă a numărului medicamentelor originale şi a produselor similare (generice) este o particularitate a pieţei farmaceutice actuale, caracteristică României. La prescrierea tratamentului medicamentos, specialiştii se confruntă zilnic cu problema alegerii raţionale a preparatului cu eficacitate maximă şi cost minim. În cercetarea noastră ne‑am propus ca obiectiv realizarea unei analize farmacoeconomice ABC/VEN privind utilizarea raţională a medicamentelor în condiţiile finanţării extrem de reduse a bugetului sanitar românesc. Ca material de studiu am folosit 1.000 de fişe ale pacienţilor din care au fost extrase medicamentele din grupa anatomică N. Ca metode de studiu am folosit analizele ABC/VEN. Conform analizei ABC am clasificat medicamentele studiate în trei categorii:
• Categoria A - 5‑10% medicamente care ocupă 70% din valoarea totală (bugetul unităţii sanitare).
• Categoria B - 15‑20% medicamente, pentru care instituţia sanitară a cheltuit 20% din bugetul alocat.
• Categoria C - 70‑80% medicamente cu cea mai mică frecvenţă de utilizare, reprezentând 10% din valoarea totală.
Conform analizei VEN, medicamentele au fost 
grupate în Esenţiale şi Neesenţiale
Rezultate. Am constatat că din categoria medicamentelor A pentru care s‑au cheltuit cei mai mulţi bani (66.797,22 lei, ceea ce constituie 71,17% din valoarea totală) ponderea cea mai mare o au produsele neesenţiale (78,57%).
Concluzia care se trage din rezultatele obţinute ne arată că o mare parte a bugetului sanitar se cheltuieşte pentru medicamente de importanţă secundară. Iar cu ajutorul analizei farmacoeconomice se pot organiza cheltuielile într‑un mod cât mai eficient, alegându‑se medicamentele cele mai puţin costisitoare, cu care se obţin cele mai bune rezultate. 

Ipoteze de lucru

În analiza pe care ne‑am propus‑o am avut în vedere trei ipoteze:

 • Majoritatea medicamentelor prescrise necesită cele mai mici costuri.

 • Cele mai multe medicamente prescrise sunt medicamente esenţiale.

 • Procentul medicamentelor compensate şi gratuite prescrise reprezintă 50‑60% din total.

Metoda de studiu

Pentru atingerea obiectivului prestabilit am folosit analizele ABC (Principiul lui Pareto) şi VEN. Analiza ABC (Activity Based Costing) se bazează pe principiul lui Pareto, o metodă modernă de management aplicată în diferite domenii, inclusiv în cel farmaceutic, care ne arată că 80% dintre consecinţe (efecte) sunt provocate de 20% dintre cauze, sau 80% din costuri sunt reprezentate de 20% din medicamentele eliberate. Analiza VEN înseamnă gruparea entităţilor studiate după criteriile Vital, Esenţial, Neesenţial.

Tehnica de lucru

Conform analizelor ABC/VEN, am clasificat medicamentele studiate în trei categorii:

Categoria A reprezintă primele 5‑10% medicamente consumate în cantităţi şi valori foarte mari, care ocupă 70% din valoarea totală alocată pentru medicamente.

Categoria B reprezintă 15‑20% medicamente care au consum şi valori intermediare, pentru care instituţia sanitară cheltuieşte 20% din bugetul alocat.

Categoria C cuprinde 70‑80% medicamente cu cea mai mică frecvenţă de utilizare, reprezentând 10% din valoarea totală.

Prin analiza ABC am identificat medicamentele pentru care se cheltuiesc cele mai multe resurse financiare la nivelul ambulator. Ne‑am orientat numai asupra medicamentelor încadrate în grupa anatomică N (Nervous System), conform codificării ATC.

În paralel am efectuat analiza VEN, prin care am determinat priorităţile selectării şi achiziţionării medicamentelor, corespunzător criteriilor:

Vitale (Vital) - sunt medicamentele necesare pentru menţinerea vieţii şi utilizate în cazurile de urgenţă, fără de care pot apărea stări de risc; în această categorie intră insuline, steroide, vaccinuri, antiaritmice etc.

Esenţiale (Essential) - sunt medicamentele eficiente în tratamentul maladiilor mai puţin periculoase, dar destul de serioase.

Neesenţiale (Nonessential) - sunt medicamentele cu eficienţă parţial demonstrată, utilizate în tratamentul maladiilor uşoare.

Deoarece alegerea medicamentelor vitale aparţine unor comisii de specialitate, în lucrare noi ne ocupăm numai de preparatele esenţiale (E) şi neesenţiale (N). Pentru identificarea medicamentelor esenţiale prescrise de către medici neurologi am utilizat lista medicamentelor esenţiale aprobată prin Ordinul M.S. Nr. 980/1994.

Rezultatele obţinute sunt redate în tabele şi diagrame, prezentate în continuare (tabelul 1, figurile 1, 2, 3). În categoria A - medicamente pentru care cheltuielile totale au cea mai mare valoare (71,17%), au intrat 14 medicamente, pentru care cheltuielile din buget se ridică la suma de 66.797,22 lei.

În categoria B am identificat 15 medicamente, care ocupă 19,45% din valoarea bugetului alocat, respectiv 18.260,99 de lei.

Cele 34 de medicamente administrate în diferite afecţiuni, încadrate în grupa C, pentru care s‑au cheltuit 8.799,88 lei, procentual reprezintă numai 9,38% din valoarea totală a bugetului alocat. Rezultatele analizei ABC după volumul (numărul) medicamentelor prescrise şi consumul acestora (cheltuieli) sunt redate grafic în figura 1.

În figura 2 am centralizat datele care exprimă ponderea medicamentelor esenţiale şi neesenţiale din categoriile A, B, C.

Din datele obţinute în tabelul 1 şi figura 1 observăm următoarele: categoria A include doar 3 medicamente esenţiale, ceea ce constituie 4,6%, şi 11 medicamente neesenţiale (17,6%). În categoria B au intrat 4 medicamente esenţiale (6,3%) şi 11 neesenţiale (17,6%). Categoria C include 9 medicamente esenţiale (14,1%) şi 25 neesenţiale (39,8%).

Datele care exprimă ponderea (C.A. şi %) medicamentelor compensate şi gratuite din fiecare categorie (A, B, C) le‑am centralizat în figura 3. Din numărul total de medicamente prescrise pentru tratamentul unor boli ale sistemului nervos, 50 de produse (79%) se regăsesc în listele cu medicamente compensate şi gratuite. Din categoria A fac parte 11 medicamente compensate, din categoria B - 13 medicamente, din categoria C - 26 de medicamente compensate şi gratuite.

Verificarea ipotezelor. Concluzii

Am analizat prescripţiile medicale eliberate de către medici neurologi pentru 1.000 de pacienţi.

Prin analiza ABC (principiul lui Pareto) şi analiza VEN am obţinut următoarele rezultate:

 • 53,9% din numărul total de medicamente au necesitat cheltuielile cele mai mici, 9,38%. Ipoteza 1 se confirmă;

 • având în vedere criteriile esenţiale şi neesenţiale, am găsit că 25% dintre medicamentele prescrise sunt esenţiale şi 75% sunt neesenţiale; ipoteza 2 nu se confirmă;

 •  79% dintre medicamentele prescrise pentru 1.000 de pacienţi se regăsesc în categoriile medicamentelor compensate şi gratuite. Proporţia de 79% depăşeşte presupunerea noastră din ipoteza a treia.

Rezultatele studiului reflectă proporţia medicamentelor prescrise conform caracteristicilor: ieftine, scumpe, esenţiale, neesenţiale, compensate şi gratuite. Cu ajutorul analizei farmacoeconomice se pot organiza cheltuielile într‑un mod cât mai eficient, alegându‑se medicamentele cele mai puţin costisitoare, cu care se obţin cele mai bune rezultate.

Costurile cele mai mari pentru medicamente neesenţiale nu reprezintă pentru noi un rezultat negativ. Decizia privind prescrierea şi utilizarea raţională a medicamentelor aparţine medicilor specialişti.   n

Bibliografie

 1. Demetrescu M. C. - Metode de analiză în marketing, Editura Teora, Bucureşti, 2001 (328 p.). 
 2. Mihailov Maria‑Delia - Noţiuni teoretice şi practice de economie medicală, Ed. Brumar, Timişoara, 2008, 92‑101 (237 p.).
 3. Niazov R. R., Polubenţeva E. I., Saitculov K. I. - Методологические рекомендации по проведению АВС‑VEN анализa (Recomandări metodice în efectuarea analizei ABC‑VEN), Moscova, 2007, 7‑21 (23 p.).
 4. Safta Vladimir - Системный подход в исследовании потребления и обосновании пoтребности в медикаментaх, автореф. дис.на соиск. учёной степени канд. fарм. наук: Первый Московский Медицинский Институт им. И. М. Сеченова, Москва, 1980 (Abordare sistemică în cercetarea consumului şi motivarea necesităţii medicamentelor, autoreferatul tezei de doctorat: Institutul de Medicină nr. 1 „I. M. Secenov“), Moscova, 1980 (20 p.).
 5. *** - Who - How to investigate drug use in health facilities. Selected drug use indicators. EDM Research Series no. 7, Geneva, 1993, WHO/DAP/93.1. 
 6. *** - Ordinul M.S. nr. 980/1994 privind aprobarea listei cu medicamente esenţiale (în vol. Distribuţia produselor medicamentoase în unităţile farmaceutice, Editura Tehnoplast Company S.R.L., Bucureşti, 2006, lucr. cit. 81, 110‑113).