Conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Capitală a demarat miercuri procedura de angajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de altertă.


Astfel, sunt vacante:

 • 2 posturi de medici primari, în specialitatea pediatrie pentru Unitatea Primiri Urgenţe;
 • 1 post de medic specialist, în specialitatea pediatrie pentru Unitatea Primiri Urgenţe;
 • 1 post de medic primar, în specialitatea medicină de urgenţă pentru Unitatea Primiri Urgenţe.

Potrivit reprezentanţilor spitalului, depunerea dosarelor începe miercuri, 4 noiembrie 2020, iar data limită la care se pot depune dosarele este 6 noiembrie 2020, ora 12.00.

În anunţul spitalului se mai precizează că data selecţiei dosarelor este 9 noiembrie 2020.

Încadrarea se face prin ordin al ministrului Sănătăţii şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar, după selecţia dosarelor, sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează probă de interviu în data de 10 noiembrie 2020, ora 09.00.

Condiţii generale de angajare

 • Cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Ecomonic European şi domiciliat în România;
 • Cunoscător limba română, scris şi vorbit;
 • Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • Candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiunii contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea angajării pentru cele 2 posturi de medici primari, în specialitatea pediatrie, precum şi pentru postul de medic primar, în specialitatea medicină de urgenţă sunt:

 • Studii superioare absolvite cu diploma de medic sau de licenţă în medicină;
 • Diplomă de bacalaureat;
 • Examen de medic primar în specialitatea postului scos la concurs;
 • Vechime ca medic specialist de 5 ani;
 • Certificat de membru al organizaţiei profesionale (Colegiul Medicilor) cu viza pe anul în curs;
 • Poliţă de malpraxis în termen.

Condiţiile specifice necesare în vederea angajării pentru postul de medic specialist în specialitatea pediatrie sunt:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de medic sau de licenţă în medicină;
 • Diplomă de bacalaureat;
 • Examen de medic specialist în specialitatea postului scos la concurs;
 • Stagiu de rezidenţiat terminat, respectiv 5 ani;
 • Certificat de membru al organizaţiei profesionale (Colegiul Medicilor) cu viza pe anul în curs;
 • Poliţă de malpraxis în termen.

Candidaţii interesaţi vor depune la unitate dosarele pentru înscriere pentru posturile vacante de:  medic specialist, logoped şi asistent medical principal PL. Acestea vor cuprinde următoarele documente:

 • cererea de angajare adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei în care se menţionează postul pentru care persoana interesată doreşte să fie încadrată;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu există antecedente penale care să-l facă pe candidat incompatibil cu postul pentru care doreşte angajarea;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de famile sau certificat medical  din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • curriculum vitae, model comun european;

Documentele din dosarul de înscriere se depun la sediul spitalului, la Serviciul R.U.N.O.S., de luni până joi, între orele 07.30 şi 10.00, şi între 13.00 şi 15.00, şi vineri, între orele 07.30 şi 10.00.

Potrivit conducerii spitalului, documentele mai sus solicitate, depuse în copie, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.