La Editura Medicală a apărut lucrarea Senologie benignă (455 de pagini). Autorul, dr. Ştefan Voiculescu, pro­mo­­vea­­ză insistent recomandările de raportare standardizată (termi­no­lo­­gia ghidurilor inter­na­ţio­nale, sco­rul BIRADS, categorii nosologice, al­go­ritmi de monitorizare şi tra­ta­ment, timpi operatori), sis­te­ma­ti­zea­ză şi expune inteligibil datele uzua­le în senologia benignă, pentru a lărgi şi clarifica orizontul senologic al practicianului (fie el imagist ori cli­ni­cian) sau al patologului. Sunt pre­zen­ta­te generalităţile dezvoltării, struc­tu­rii şi funcţionalităţii mamare, de­ta­lii­le diagnosticului clinic şi ima­gis­tic, biopsiile şi marcajul lezional, tehnicile endoscopice, ablative şi mi­nim invazive, indicaţiile şi tehnicile chi­rur­gi­cale adaptate tipului de pa­to­lo­gie, dar şi gradul de risc purtat de fie­ca­re categorie nosologică. În plus, lu­cra­rea conţine menţiuni practice asu­pra dietei, susţinerii şi îngrijirii sâ­nu­lui (inclusiv alegerea sutienului şi a dermatocosmeticelor potrivite), asu­pra unor aspecte şi implicaţii psi­ho­lo­gice, a prevenţiei antidisplazice şi antineoplazice şi asupra utilizării me­di­ca­ţiei eficace în diversele afecţiuni be­nig­ne ale sânului. Toate acestea sunt bogat ilustrate cu fotografii, grafice şi desene color.

Par­curgerea acestei cărţi reprezintă, cu siguranţă, o fericită economie de timp pentru toţi cei care doresc să-şi sporească şi să-şi aducă la zi cu­noş­tin­ţele privind aspectele mamare be­nig­ne, cu evidenţe actualizate şi recomandări pragmatice pentru prac­ti­ca lor curentă.