Prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 955/181/2022 a fost aprobată prelungirea aplicabilităţii până la 31 decembrie 2022 a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi modificări şi completări ale acestora, care vor intra în vigoare la data de 1 aprilie 2022.


Principalele modificări vizează asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, se arată într-un comunicat.

Astfel, a fost dezvoltat pachetul de bază acordat în asistenţa medicală primară, prin introducerea de servicii diagnostice şi terapeutice care pot fi acordate de către medicii de familie, printre care: intervenţii de mică chirurgie, imobilizare entorsă, sondaj vezical, peakflowmetrie, administrare medicaţie sub formă de aerosoli.

De asemenea, serviciile de administrare a tratamentelor - intramuscular, subcutanat, intravenos sau perfuzabil, după caz - au fost incluse în categoria serviciilor medicale care pot fi efectuate la cabinet, la domiciliu sau la locul solicitării, după caz, în cadrul programului de lucru sau în cadrul unui program de lucru prelungit. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se vor acorda în cadrul programului de lucru, dar a fost eliminată obligaţia de a fi efectuate numai la cabinet.

 „Am lărgit pachetul de servicii acordate de medicii de familie pentru ca pacientul să aibă acces mai facil la tratamente, să nu mai fie obligat să se deplaseze la cabinet pentru a beneficia de un tratament, atunci când starea de sănătate nu îi permite acest lucru”, a declarat Adela Cojan, preşedintele interimar al CNAS.

Pe lângă celelalte servicii deja existente, pentru depistarea precoce a factorilor de risc asociaţi bolilor cronice cu impact major în sănătatea publică, au mai fost introduse reglementări speciale necesare pentru  prevenirea, depistarea şi tratamentul diabetului zaharat. Astfel, în cadrul serviciilor de prevenţie acordate de medicii de familie pentru asiguraţii adulţi cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat, se recomandă efectuarea testului de toleranţă la glucoză per os (TTGO) şi a HBA1c.

Biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei. În funcţie de rezultatele investigaţiilor recomandate, medicul de familie poate să includă pacientul în Programul Naţional de Diabet Zaharat şi să iniţieze tratamentul cu DCI  Metforminum. Dacă la consultaţiile ulterioare de control valoarea HBA1c este ≥ 6,5%, medicul de familie va trimite pacientul pentru consultaţie la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi/sau la medici cu competenţă/atestat în diabet.

Suplimentarea cu 22% a bugetului alocat pentru medicina de familie a permis de la 1 aprilie creşterea la 10 lei a valorii garantate a punctului per capita (faţă de valoarea minimă garantată de 8,5 lei până în prezent), precum şi creşterea la 4 lei a valorii garantate a punctului pe serviciu (faţă de valoarea minimă garantată de 3,5 lei până în prezent).

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, în lista serviciilor conexe au fost introduse şi serviciile care pot fi recomandate de medicii de specialitate medicină fizică şi reabilitare, respectiv serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, precum şi serviciile furnizate de fizioterapeut, care se acordă conform unui plan de proceduri specifice recomandat de medicul de medicină fizică şi reabilitare.

A fost revizuită integral lista afecţiunilor la adult şi copil pentru care pot fi acordate servicii de medicină fizică şi reabilitare în baza de tratament. Acestea se acordă numai pe baza planurilor de proceduri eliberate de medicii de medicină fizică şi reabilitare aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Au fost adăugate noi proceduri de medicină fizică şi reabilitare în baza de tratament, precum TECAR, respiraţie la presiune pozitivă, masaj pneumatic al extremităţilor, crioterapie.

În afara consultaţiilor de specialitate, medicii de specialitate din specialitatea medicină fizică şi reabilitare pot efectua în cabinet proceduri diagnostice sau tratamente, cum ar fi evaluarea funcţională instrumentală cu dispozitive mecatronice, tratamentul intraarticular cu plasmă îmbogăţită cu trombocite, blocajele chimice pentru spasticitate, puncţiile şi infiltraţiile intraarticulare, infiltraţiile nervoase regionale şi testele clinice.

Medicii specialişti de medicină fizică şi reabilitare pot efectua unele ecografii din pachetul de servicii medicale paraclinice de bază, în cazul în care aceste investigaţii sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate, inclusiv de la medicul de familie, în limita competenţei şi a dotărilor necesare, pentru care se încheie act adiţional.

„Pentru îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la serviciile medicale din asistenţa medicală primară/ambulatorie de specialitate şi pentru utilizarea eficientă a fondului alocat cu această destinaţie, sumele neconsumate până în luna decembrie a anului curent vor fi utilizate integral pentru plata serviciilor realizate şi raportate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate din ambulatoriu, în mod proporţional cu numărul de puncte pe serviciu realizat de fiecare medic, în limitele prevederilor bugetare alocate şi aprobate pentru aceste domenii de asistenţă medicală”, a mai declarat Adela Cojan, preşedintele interimar al CNAS.

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice au fost introduse două noi analize medicale de laborator care pot fi acordate persoanelor asigurate: TTGO (test de toleranţă la glucoză per os) şi HBA1c (o singură dată pe an), numai la recomandarea medicilor de familie pentru pacienţii adulţi asimptomatici, de orice vârstă, în cadrul serviciilor medicale preventive.

Medicii de familie care au şi competenţă/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative pot desfăşura activitate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate atât  în baza specialităţii medicină de familie, cât şi a competenţei/atestatului de studii complementare de îngrijiri paliative, putând acorda atât servicii medicale aferente specialităţii medicină de familie cât şi servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic de specialitate, în cadrul unei secţii sau compartiment cu paturi de îngrijiri paliative sau la domiciliu, aferente activităţii desfăşurate la furnizorul de servicii medicale clinice de specialitate/spitaliceşti/de îngrijiri paliative la domiciliu.

De asemenea, medicii cu specialitatea clinică medicină fizică şi reabilitare pot desfăşura activitate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi clinice precum şi activitate de supraveghere a acordării serviciilor de medicină fizică şi reabilitare în baze de tratament, în condiţiile în care cele două activităţi se desfăşoară în cadrul programului de lucru, în acelaşi sediu.
Alergologia