La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Gu­ver­nul României a aprobat Hotărârea de Guvern numărul 315 din 23 aprilie 2020 privind completarea anexei la Ho­tă­râ­rea Guvernului nr. 720/2008 pentru apro­ba­rea Listei cuprinzând denumirile co­mu­ne internaţionale corespunzătoare me­di­ca­men­te­lor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de pres­crip­ţie medicală, în sistemul de asigurări so­cia­le de sănătate, precum şi denumirile co­mu­ne internaţionale corespunzătoare me­di­ca­men­telor care se acordă în cadrul pro­gra­me­lor naţionale de sănătate. Ho­tă­râ­rea de Guvern intră în vigoare la 1 iunie 2020.

Documentul vizează introducerea unui nu­­măr de 31 de molecule inovatoare în lista de medicamente gratuite şi compensate des­ti­nate pacienţilor cu boli cardiace cro­ni­ce, afecţiuni oncologice, hepatice cro­ni­ce şi ciroze, afecţiuni oftalmologice, boli en­do­cri­ne, colagenoze majore, care sunt trataţi în ca­drul programelor naţionale de oncologie, de boli neurologice, diabet za­ha­rat, de diag­nos­tic şi de tratament pentru boli ra­re şi sepsis sever. Din cele 31 de molecule, 18 sunt in­clu­se condiţionat, în baza con­trac­te­lor cost-volum-rezultat încheiate.

Continuăm procesul de creştere a acce­su­lui pacienţilor la tratamente de ultimă oră prin extinderea listei de medicamente com­pen­sa­te şi gratuite. În prezent, în si­tua­ţia pan­de­miei de COVID-19, bolnavii de cancer şi cei afectaţi de boli rare sunt cu­nos­cuţi ca fiind vul­ne­rabili faţă de in­fec­ţiile virale de tip gri­pal. Se estimează că riscul de a fi internat este de 4 ori mai mare, iar riscul de deces este de 10 ori mai mare. Ca urmare, este im­por­tantă in­tro­du­cerea unor molecule ino­va­tive pentru tra­ta­rea afecţiunilor de care suferă. Mai mult, astăzi am introdus şi 8 molecule afe­rente afecţiunilor oncologice, bo­li­lor en­do­crine şi metabolice, bolilor rare – mu­co­po­li­zaharidoza tip IVA şi lim­fan­gio­le­io­miomatoza, care sunt ultima sau singura al­ter­nativă terapeutică pentru aceste afec­ţiuni rare”, a declarat ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru.

Sursa: Ministerul Sănătăţii,
www.ms.ro/comunicate