EDITORIAL

Măsuri profilactice în osteoporoza postmenopauzală

 Prophylactic measures in postmenopausal osteoporosis

First published: 28 iunie 2024

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/JourNutri.2.2.2024.9757

Abstract

Osteoporosis is a serious health problem that decreases the quality of life and imposes an individual and social fi­nan­cial burden. Lifestyle choices throughout life have an im­pact on osteoporosis and fracture risk. Characterized by low bone mass and micro-architectural damage to bone tissue, it results in increased bone fragility and, con­se­quently, an increased risk of fracture. The prevalence of osteo­po­ro­sis increases exponentially with age and is much more common in postmenopausal women. For ol­der adults, for whom falls contribute significantly to frac­ture risk, physical activity should aim to improve mus­cle strength and balance. It is important to note that the maximum benefits of physical activity on bone health depend on adequate nutrient intake, especially cal­cium and vitamin D, and hormonal status. As a pre­ven­tive measure, we recommend an adequate intake of calcium, protein and vitamin D (through diet and/or food supplements) in childhood and adolescence, in or­­der to create a resilient bone structure, accompanied by a healthy lifestyle in the cycle of life (marked by regular phy­si­cal exercise, sun exposure, avoiding risk factors that eli­mi­na­te calcium from the body or those that block the ab­sorp­tion of calcium and vitamin D), both ef­fec­tively com­ple­men­ted by nutritional education in the com­mu­ni­ty.
 

Keywords
osteoporosis, calcium, vitamin D, menopause

Rezumat

Osteoporoza este o problemă gravă de sănătate care sca­de ca­li­ta­tea vieţii şi impune o povară financiară in­di­vi­dua­lă şi pentru societate. Alegerile în privinţa sti­lu­lui de viaţă de-a lungul vieţii au un impact asupra os­teo­po­ro­zei şi ris­cu­lui de fractură. Caracterizată prin masă osoa­să scă­zu­tă şi deteriorări microarhitecturale ale ţe­su­tu­lui osos, are ca rezultat creşterea fragilităţii osoase şi, consecutiv, creş­te­rea riscului de fractură. Prevalenţa os­teo­po­ro­zei creşte exponenţial, odată cu vârsta, şi este mult mai frec­vent întâlnită la femei în postmenopauză. Pen­tru adul­ţii în vârstă, pentru care căderile contribuie sem­ni­fi­ca­tiv la riscul de fractură, activitatea fizică ar tre­bui să urmărească îmbunătăţirea forţei şi echilibrului mus­cu­lar. Este important de menţionat că beneficiile ma­xi­me ale activităţii fizice asupra sănătăţii oaselor depind de aportul adecvat de nutrienţi, în special de calciu şi vi­ta­mi­na D, precum şi de starea hormonală normală. Ca mă­su­ră preventivă recomandăm un aport adecvat de cal­ciu, proteine şi vitamina D (prin dietă sau/şi suplimente ali­men­ta­re) în copilărie şi adolescenţă, pentru crearea unei structuri osoase rezistente, însoţită de un stil de via­ţă să­nă­tos în ciclul de viaţă (marcat prin exerciţii fizice re­gu­la­te, ex­pu­ne­re la soare, evitarea factorilor de risc care elimină cal­ciul din corp sau cei care blochează absorbţia calciului şi a vitaminei D), ambele completate eficient prin educaţia nu­tri­ţio­na­lă în comunitate.
 

Bibliografie

 1. World Health Organization scientific group on the assessment of osteoporosis at the primary health care level – Summary meeting report. Brussels; 2004.

 2. Svedbom A, Hernlund E, Ivergård M, Compston J, Cooper C, Stenmark J, McCloskey EV, Jönsson B, Kanis JA; EU Review Panel of IOF. Osteoporosis in the European Union: a compendium of country-specific reports. Arch Osteoporos. 2013;8(1):137. doi: 10.1007/s11657-013-0137-0.

 3. Melmed S, Polonsky KS, Larsen PR, Kronenberg HM. Williams Textbook of Endocrinology. 13th edition. Philadelphia: Elsevier; 2016.

 4. Carter MI, Hinton PS. Physical activity and bone health. Mo Med. 2014 Jan-Feb;111(1):59-64.

 5. Al-Bashaireh AM, Haddad LG, Weaver M, Chengguo X, Kelly DL, Yoon S. The Effect of Tobacco Smoking on Bone Mass: An Overview of Pathophysiologic Mechanisms. J Osteoporos. 2018 Dec 2;2018:1206235. doi: 10.1155/2018/1206235. 

 6. Gerdhem P, Obrant KJ. Effects of cigarette-smoking on bone mass as assessed by dual-energy X-ray absorptiometry and ultrasound. Osteoporos Int. 2002 Dec;13(12):932-6. doi: 10.1007/s001980200130.  

 7. Oncken C, Prestwood K, Cooney JL, Unson C, Fall P, Kulldorff M, Raisz LG. Effects of smoking cessation or reduction on hormone profiles and bone turnover in postmenopausal women. Nicotine Tob Res. 2002 Nov;4(4):451-8. doi: 10.1080/1462220021000018399. 

 8. Ko CH, Chan RL, Siu WS, Shum WT, Leung PC, Zhang L, Cho CH. Deteriorating effect on bone metabolism and microstructure by passive cigarette smoking through dual actions on osteoblast and osteoclast. Calcif Tissue Int. 2015 May;96(5):389-400. doi: 10.1007/s00223-015-9966-8. 

 9. Godos J, Giampieri F, Chisari E, Micek A, Paladino N, Forbes-Hernández TY, Quiles JL, Battino M, La Vignera S, Musumeci G, Grosso G. Alcohol Consumption, Bone Mineral Density, and Risk of Osteoporotic Fractures: A Dose-Response Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jan 28;19(3):1515. doi: 10.3390/ijerph19031515. 

 10. de Bot RTAL, Veldman HD, Witlox AM, van Rhijn LW, Hiligsmann M. Hip pro­tec­tors are cost-effective in the prevention of hip fractures in patients with high fracture risk. Osteoporos Int. 2020 Jul;31(7):1217-1229. doi: 10.1007/s00198-019-05252-8.

 11. Uptodate.com United States – Osteoporosis prevention and treatment, 2023. https://www.uptodate.com/contents/osteoporosis-prevention-and-treatment-beyond

 12. Voulgaridou G, Papadopoulou SK, Detopoulou P, Tsoumana D, Giaginis C, Kondyli FS, Lymperaki E, Pritsa A. Vitamin D and Calcium in Osteoporosis, and the Role of Bone Turnover Markers: A Narrative Review of Recent Data from RCTs. Diseases. 2023 Feb 8;11(1):29. doi: 10.3390/diseases11010029.